SEDAR HOUSE FUTURE...

THE FUTURE BELONGS TO THOSE WHO
SEE POSSIBILITIES BEFORE THEY
.BECOME OBVIOUS

آیـــنده متعلق به کســــانی است که فرصت ها و موقعیت ها را قبل از آشکار شدنشان می بینند.
سدار هووس در راستای اهداف بلند مدت ، و همینــــــطور بین المللی شدن بانک اطلاعات املاک خود، از تمامی متقاضیانی که در خصـــوص امـــــلاک در سایر کشـــــور ها فعــــالیت دارند نمایــــندگی می پذیرد.
برای ثبت درخواست خود لطفا به قسمت درخواست نمایندگی در صفحه اصلی مراجعه فرموده و اطلا عات خود را در فرم درخواست افزوده و ارسال نمایید.
باتشکر مدیریت مجموعه